Biscotti Jars

Biscotti Jars
Biscotti Jar, 1 Gallon, Glass with Metal Lid06025Biscotti Jar, 1 Gallon, Glass with Metal Lid$18.65
Biscotti Jar, 1 Gallon, glass06026Biscotti Jar, 1 Gallon, glass$25.95
Biscotti Jar, 2 Gallon, glass06075Biscotti Jar, 2 Gallon, glass$38.50
Gasket for 1 gal and 3 qt Biscotti Jar06028Gasket for 1 gal and 3 qt Biscotti Jar$4.40
Gasket for 2 gal Biscotti Jar06029Gasket for 2 gal Biscotti Jar$6.40